Πληροφορίες για το ΚΕΔΔ του ΤΕΙ Κρήτης

 

Το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔΔ) του ΤΕΙ Κρήτης έχει ως βασικό στόχο την παροχή δικτυακών υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με απώτερο σκοπό την τεχνολογική υποστήριξη και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Το ΚΕΔΔ από το 1997 έως σήμερα συμμετείχε σε διάφορα έργα ΚΠΣ, τα οποία αποτέλεσαν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου (φωνής & δεδομένων) του ΤΕΙ Κρήτης.

Οι κύριες κατηγορίες υπηρεσιών που παρέχει το ΚΕΔΔ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση της δικτυακής υποδομής του Ιδρύματος, η σύνδεση στο διαδίκτυο, η προσφορά βασικών και προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής, η παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης χρηστών (helpdesk) και ο συνεχής ανασχεδιασμός και αναβάθμιση του δικτύου σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα διεθνή πρότυπα. Άλλες δραστηριότητες του ΚΕΔΔ ΤΕΙ Κρήτης είναι η διαστασιολόγηση του δικτύου, η εγκατάσταση του απαραίτητου υλικού και λογισμικού, η φροντίδα για την ασφάλεια και την εφαρμογή πολιτικών για την βέλτιστη δυνατή ποιότητα παροχής υπηρεσιών (QoS) και η εγκατάσταση και πιλοτική εφαρμογή ποικίλων καινοτόμων υπηρεσιών (IPv6, mulitcast, VoIP κ.α).

Στο ΚΕΔΔ απασχολούνται μόνιμο προσωπικό, ερευνητές και σπουδαστές του ΤΕΙ Κρήτης και για την οργάνωση και λειτουργία του έχει συνταχθεί ειδικός εσωτερικός κανονισμός.

Τα κεντρικά γραφεία του ΚΕΔΔ ΤΕΙ Κρήτης βρίσκονται στα εργαστήρια του Τομέα Μαθημάτων Επιστήμης Υπολογιστών του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών.