Η υπηρεσία καταλόγου στο ΤΕΙ Κρήτης

 

Στο ΤΕΙ Κρήτης έχει τεθεί σε εφαρμογή η Υπηρεσία Καταλόγου. Το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔΔ) έχει δημιουργήσει και συντηρεί την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου, η οποία συνεργάζεται (ενημερώνει/ενημερώνεται) με επιμέρους υπηρεσίες καταλόγου που υπάρχουν στο ΤΕΙ Κρήτης (πχ κατάλογος καθηγητών, κατάλογος φοιτητών).

Στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΤΕΙ Κρήτης εντάσσεται όλο το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, όλο το διοικητικό προσωπικό και όλοι οι φοιτητές του Ιδρύματος και αποδίδεται ένας μοναδικός προσωπικός κωδικός ταυτοποίησης (TeiCreteID) σε κάθε άτομο. Για την πιστοποίηση της πρόσβασης και την αναζήτηση στοιχείων από διάφορες υπηρεσίες, χρησιμοποιείται το LDAP.

Τέλος, η Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΤΕΙ Κρήτης συνδέεται και συνεργάζεται άμεσα με την Υπηρεσία Καταλόγου του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ, η οποία προσφέρει αναζήτηση πληροφοριών στους καταλόγους των συνδεδεμένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας.